Regulamin

korzystania ze strony www.bankredyt.pl

 

art. 1

Strona bankredyt.pl (zwana dalej Stroną) jest prowadzona przez ADRIANA PASZKOWSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN PASZKOWSKI USMOT wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5242398196, REGON: 015316036, adres poczty elektronicznej: reklama@bankredyt.pl zwanym dalej Administratorem.

 

art. 2

1.     Korzystanie ze Strony oznacza akceptację w całości niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) jak również politykę prywatności dostępną na stronie https://www.bankredyt.pl/polityka-prywatnosci (zwanej dalej Polityką).

2.                 W przypadku braku akceptacji niniejszego regulaminu w jakimkolwiek zakresie należy natychmiast opuścić stronę.

3.                 Ze Strony mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z oświadczeniem o byciu osobą pełnoletnią.

4.                 Strona ma wyłącznie charakter informacyjny i Administrator nie ponosi bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach między osobami korzystającymi ze Strony.

 

 

art. 3

Strona umożliwia następujące funkcje:

1)                 przeglądanie reklam według określonych kryteriów;

art. 4

Korzystanie ze strony jest bezpłatne przez osoby przeglądające reklamy.

 

Art. 5

1.     Każda osoba ma prawo wnieść reklamację w zakresie funkcjonowania Strony poprzez wysłanie wiadomości email na adres reklama@bankredyt.pl

2.                 Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie oraz oznaczenie osoby składającej reklamację poprzez jej imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej do korespondencji.

3.                 Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

 

Art. 6

Każda osoba będąca konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Art. 7

1.                 Z uwagi na informacyjny charakter Strony wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Administratora za umieszczone reklamy.

2.                 Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny według siedziby Administratora według polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 

art. 8

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 roku przez czas nieokreślony.